Manage Sender

Di bahagian Manage Sender, Tuan Puan boleh menambahkan atau membuang nama pengirim yang akan digunakan untuk menghantar SMS mengikut yang Tuan Puan inginkan. Untuk masuk ke halaman Manage Sender, Tuan Puan perlu klikkan pada Broadcast dan klikkan pada Manage Sender. 1. Tuan Puan boleh Create New Sender dengan memasukkan nama sender di ruangan Sender kemudian klikkan Add. 2. […]

Read More

Import Contact

Di bahagian Import Contact, Tuan Puan boleh memuatnaik senarai nombor telefon yang disimpan di dalam bentuk Excel ke group yang sedia ada di Address Book atau ke group yang baru di Address Book. 1. Klikkan pada Import Contacts dan isikan maklumat-maklumat yang diperlukan seperti berikut: 2. Masukkan Group Name dan maklumat-maklumat lain yang diperlukan. 3. […]

Read More

Add New Group

Tuan Puan boleh menambah group bagi nombor-nombor telefon yang akan digunakan untuk menghantar SMS secara kumpulan. Untuk menambah group baru: Klikkan pada Manage Group dan kemudian klikkan pada Add New Group. Masukkan Group Name dan maklumat lain yang diperlukan. Di bahagian ini, group akan diciptakan tanpa sebarang contact number. Contact akan di import ke dalam group pada […]

Read More

Find Contact Group

Di bahagian Contact Group, Tuan Puan boleh melihat senarai contact group yang telah diciptakan oleh Tuan Puan untuk digunakan bagi menghantar SMS. Untuk mencari Contact Group yang telah sedia ada, klikkan pada Manage Group dan klikkan pada Show Group Details. Semua group yang sedia ada akan ditunjukkan di dalam jadual seperti di atas. Group Tag […]

Read More

Add Contact In Address Book

Di bahagian Add Contact In Address Book membolehkan Tuan Puan untuk menambah nombor telefon ke group contact secara satu per satu ke Address Book. Untuk menambahkan contact secara individu: Klikkan pada Add New Contact dan isikan setiap maklumat yang diperlukan dengan lengkap. Kemudian Tuan Puan klikkan pada Add Record apabila maklumat telah diisi dengan lengkap. […]

Read More

Search Contact In Address Book

Tuan Puan boleh mencari nombor telefon tertentu untuk mendapatkan maklumat atau mengemaskini maklumat bagi nombor tersebut di bahagian Search Contact In Address Book ini. 1. Klikkan pada Manage Contact dan kemudian klikkan pada Search Contact. 2. Masukkan nombor telefon, Firstname dan Group Name yang betul kemudian Tuan Puan klikkan Search Contact. 3. Maklumat contact akan […]

Read More

Address Book Dashboard

Di halaman utama Address Book, Tuan Puan boleh menguruskan nombor-nombor telefon sama ada yang sedia ada ataupun yang akan dimasukkan ke group yang sedia ada atau yang telah dibuatkan. 1. Untuk ke Address Book, Tuan Puan boleh klikkan pada Broadcast  kemudian klik pada Address Book. 2. Tuan Puan juga boleh terus klik pada ikon Address Book seperti di […]

Read More