Menghantar Mesej Secara Individu

Tuan Puan boleh menghantar SMS kepada individu-individu tertentu yang Tuan Puan inginkan dengan menggunakan nombor telefon mereka.

1. Untuk menghantar SMS, Tuan Puan perlu klikkan pada Broadcast dan klik pada Send SMS atau klikkan pada ikon Send SMS seperti di bawah:

2. Untuk menghantar SMS kepada individu, masukkan nombor telefon penerima seperti di bawah:

3. Kemudian pilih Sender seperti di bawah:

4. Kemudian Tuan Puan perlu masukkan Message Content seperti di bawah:

**TIPS

Bagi mengelakkan sistem mengenakan caj sebanyak 2 kredit bagi 1 SMS adalah:

1. Jumlah isi kandungan SMS tidak melebihi 160 karakter.
2. Meletakkan RM0.00 pada permulan setiap isi kandungan SMS. Tidak perlu meletakkan jarak selepas “RM”.
3. Elakkan Menggunakan 8 special karakter seperti: { } [ ] | \ ~ ^

Notes: Bagi penggunaan Personalized Message, jumlah karakter yang akan dikira adalah berdasarkan data yang Tuan Puan gunakan.

Message Content boleh disimpan sebagai template untuk kegunaan masa hadapan dengan mengklikkan pada butang “Save this to template“.

5. Kemudian masukkan nama template seperti contoh di bawah:

6. Masukkan Message Content kemudian klikkan Add seperti di bawah:

7. Klikkan pada Select untuk memasukkan template ke dalam mesej yang akan dihantar.

8. Sekiranya Tuan Puan ingin mengedit Template tersebut, klikkan pada ikon Edit di ruangan Action. Apabila Tuan Puan siap mengedit template tersebut, klikkan pada butang Update untuk mengemaskini template.

9. Sekiranya Tuan Puan ingin membuang template tersebut, klikkan pada ikon “X” di ruangan Action.


Tuan puan akan mempunyai dua pilihan untuk menghantar SMS sama ada Immediately atau Schedule.

1. Untuk menghantar SMS secara Immediately boleh dilakukan dengan cara Tuan Puan klikkan pada Immediate kemudian klikkan pada butang Submit seperti di bawah:

2. Apabila Tuan Puan klikkan pada Submit, satu pop-up akan keluar untuk menunjukkan maklumat yang di hantar seperti di bawah:

3. Tuan Puan juga boleh menghantar SMS secara Schedule. Pilih Schedule di ruangan “Please select a send option” seperti di bawah:

4. Tuan Puan boleh memilih dan menukarkan Time Zone, Broadcast Date (tarikh untuk menghantar SMS tersebut) dan Broadcast Time (masa untuk SMS itu dihantar).

5. Apabila selesai, Tuan Puan klikkan pada butang Submit kemudian akan keluar satu pop-up seperti di bawah:

Berikut merupakan Video Tutorial sebagai Rujukan Tuan Puan: